Изабрани уџбеници за први и пети разред

На основу члана 34. Закона о уџбеницима (“Сл. гласник РС“ број 27/2018), члана 120. став 6. тачка 3а Закона о основама система образовања и васпитања ( “Сл.гласник РС “ број 88/17,27/18-др.закон, 10/19,6/2020 и 129/2021), објављеног Каталога уџбеника за I и V разред основног образовања и васпитања (“Сл.гл. РС-Просветни гласник “ бр. 2/19,  9/19, 14/19, 2/21, 17/21, 18/21, 3/22, 15/22 и 2/ 23) , у предмету избора уџбеника почев од школске 2023/2024. године, по предлогу стручних већа за област предмета и већа за разредну наставу, Наставничко веће школе дана 3. 4. 2023. године донело следећу

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ПОЧЕВ ОД ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

  1. Овом одлуком извршен је избор уџбеника за 1. и 5. разред на период од 4 године, почев од школске 2023/2024. године са школском 2026/2027. годином.
  2. Уџбеници изабрани претходних школских година за остале разреде остају непромењени, до даљње одлуке о избору уџбеника.
  3. Саставни део ове Одлуке је и табеларни приказ изабраних уџбеника.
  4. Списак за изабраним уџбеницима биће објављен на сајту школе и та одлука је обавезујућа за све који учествују о образовно-васпитном раду.
  5. Податке о уџбеницима школа ће унети у електронски регистар уџбеника, који води министарство.
  6. О овој одлуци обавестити Савет родитеља школе.

Образложење

У члану 34. став 1. и 2. Закона о уџбеницима прописано је да школа из Каталога уџбеника бира уџбеник за сваки предмет у сваком разреду, о чему обавештава Савет родитеља, а да Одлуку о избору уџбеника доноси наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручног већа за разредну наставу.

У истом члану је прописано да се одлука доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја у року од 60 дана од дана објављивања Каталога. Такође је прописано да се избор уџбеника врши за период од четири школске године , а да се за школску годину у којој се први пут примењују нови програми наставе и учења, уџбеници бирају на период од једне школске године.

Законом о основама система образовања и васпитања, у члану 120. став 6. тачка 3а, прописано је да Савет родитеља учествује у избору уџбеника у складу са Законом о уџбеницима, а то значи да  школа обавештава Савет о изабраним уџбеницима – о Одлуци Наставничког већа.

Последње измене односно допуне Каталога уџбеника за 1. и 5. разреда објављене су у “ Сл. гласнику РС-Просветном гласнику“,  број 2/2023. Такође , Министарство просвете, науке и технолошког развоја је послало  допис  школама о начину избора уџбеника за школску 2023/2024. годину, допис број 610-00-00155/2023-07 од 28.2.2023. године.

Наставничко веће школе је дана 3. 4. 2023. године донело Одлуку о избору уџбеника од школске 2023/2024. године, у складу са процедуром избора,  како је и наведено у изреци ове одлуке.

На основу свега наведеног донета је Одлука.

Одлука избор уџбеника од школске 2023-2024. године

Директор школе, Светлана Којић

Изабрани уџбеници за први и пети разред
Иди на врх