Изабрани уџбеници за IV, VII и VIII разред за школску 2022/2023. годину

На основу члана 34. Закона о уџбеницима (“Сл. гласник РС“ број 27/2018), члана 120. став 6. тачка 3а Закона о основама система образовања и васпитања ( “Сл.гласник РС“ број 88/17, 27/18-др. закон, 10/19, 6/2020 и 129/2021), објављеног Каталога уџбеника за IV и VIII разред основног образовања и васпитања (“Сл.гл. РС-Просветни гласник“ бр. 2/21, 17/21, 18/21 и 3/2022), објављеног Каталога уџбеника за III и VII разред основног образовања и васпитања (“Сл.гл. РС-Просветни гласник“ бр. 2/20, 2/21,17/21, 18/21 и 3/2022), у предмету избора уџбеника почев од школске 2022/2023. године, по предлогу стручних већа за област предмета и већа за разредну наставу, Наставничко веће школе дана 6.4.2022. године донело следећу

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ПОЧЕВ ОД ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

  1. Уџбеници изабрани претходних школских година за IV разред остају непромењени – а избор се врши на период од 4 године са школском 2025/2026. годином.
  2. Уџбеници изабрани претходних школских година за VIII разред, осим уџбеника за физику за VIII разред остају непромењениа избор се врши на период од 4 године са школском 2025/2026. годином.
  3. За предмет физика у VIII разреду изабран је уџбеник издавачке куће КЛЕТТ под називом Физика 8. Уџбеник за осми разред основне школе и Физика 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет, аутор Марина Радојевић.
  4. Изабран је уџбеник за VII разред из предмета Техника и технологија који ће се примењивати од школске 2022/2023. године, због новог програма наставе и учења за наведени предмет и то уџбеник издавачке куће БИГЗ под називом Уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала) чији су аутори: Данило Шешељ и Петко Андрић.
  5. Уџбеници изабрани претходних школских година за остале разреде остају непромењени, до даљње одлуке о избору уџбеника.

Изабрани уџбеници за IV, VII и VIII разред за школску 2022/2023. годину

Изабрани уџбеници за IV, VII и VIII разред за школску 2022/2023. годину
Иди на врх