Документа школе

Статут Основне школе “Иво Лола Рибар“ Рума

Школски програм, Годишњи извештај, План и програм

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Пословник о раду Ученичког парламента

Упутство о поступању у случају сумње или сазнања о присуству и коришћењу дрога у образовно-васпитним установама

Примена правилника о протоколу поступања установе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о организацији и систематизацији послова Основна школа „Иво Лола Рибар“, Рума

Информатор о раду

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности ОШ „Иво Лола Рибар“ – Рума

Кодекс понашања запослених у Основној школи „Иво Лола Рибар“

Правилник о управљању сукобом интереса у Основној школи „Иво Лола Рибар“ у Руми

Формулари за заштиту података о личности

Формулари – слободан приступ информацијама од јавног значаја

Правилник о заштити података о личности

Правилник о начину утврђивања запослених за чијим је радом престала потреба

Правилник о евидентирању и праћењу друштвено корисног рада и хуманитарног рада ученика

Правилник о употреби мобилног телефона у школи

Иди на врх
%d bloggers like this: