Примена Правилника о протоколу поступања установе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
(
Сл. гласник РС“, бр. 46/2019 и 104/2020)

Конвенција о правима детета

Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовноваспитним установама

Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља („Службени гласник РС”, сброј 30/18)

Општи протокол за заштиту деце од насиља

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовноваспитним установама

Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања („Сл. гласник РС„, бр. 22/2016)

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 други закон)

Правилник о обављању друштвенокорисног односно хуманитарног рада (,,Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 др. закон)

Закон о заштити податак о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018)

Примена Правилника о протоколу поступања установе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Иди на врх