СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ИВО ЛОЛА РИБАР“ РУМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ, ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ, ПЛАН И ПРОГРАМ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

УПУТСТВО О ПОСТУПАЊУ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ИЛИ САЗНАЊА О ПРИСУСТВУ И КОРИШЋЕЊУ ДРОГА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА